KSSR


KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Latar Belakang


1.  Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :

·        Pembangunan modal insan
·        Penghasilan pelajar celik minda
·        Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat
·        Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.2.     Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

·   Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
·     Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai3.     Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan.


Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah

1983           -        Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993           -        Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003           -        KBSR (semakan)

2011           -        Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Transformasi Kurikulum

     Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.
Hasrat Pendidikan

-               Falsafah Pendidikan Kebangsaan                -    Cabaran  Abad Ke-21
-               Dasar Pendidikan Kebangsaan                    -    Model Baru Ekonomi (MBE)
-               Wawasan 2020                                           -    Teori Pembelajaran
-               angka Rancangan Jangka Panjang                -    4 Pillars of Education


CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)

Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.  Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:

·        Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira
·        Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
·        Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
·        Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
·        Jati diri dan semangat patriotisme
·        Memahami dan menghayati budaya nasional


KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH

·        Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN)

·        Berasaskan Prinsip KBSR:

-         Pendekatan bersepadu
-         Perkembangan individu secara menyeluruh
-         Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid
-         Pendidikan seumur hidup


BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI

Komunikasi     -      Penggabungjalinan kemahiran bahasa  secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi

Sains & Teknologi  -  Penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

Perkembangan Fizikal & Estetika  -  Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi

Kerohanian, Sikap & Nilai -  Penghayatan amalan agama,  kepercayaan, sikap dan nilai
Kemanusiaan  -  Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global
Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan

Keterampilan Diri  -  Pemupukan kepimpinan dan   sahsiah diri melalui aktiviti  kurikulum dan kokurikulum
KEMAHIRAN NILAI TAMBAH  /
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)KURIKULUM BERASASKAN STANDARD

Kurikulum Transformasi  Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan dan standard pembelajaran


Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran
Mengapa Standard?
                         Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. 
                         Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
                         Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment  for learning).
                         Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
*         Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .


Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa
Bahan Kurikulum

 

Pedagogi